Corona maatregelen (up-to-date)

16 maart
De ontwikkelingen rond het corona virus houden ons allen bezig.  Dat blijkt ook uit de vele reacties vanuit de gemeente. Dank voor al uw meeleven, -denken en -bidden.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de maatregelen verder aangescherpt zijn. Dat betekent ondermeer dat we <b>tot 6 april geen kerkdiensten</b> kunnen beleggen. De gemeentezondag die gepland was voor zondag 5 april zal dan ook niet doorgaan. We hebben besloten om geen ‘eigen’ kerkdiensten te verzorgen via internet. Hiervoor verwijzen we naar de diensten die door de CGK van Hoogeveen wekelijks worden verzorgd.

We zijn als kerkenraad blij met het initiatief van onze Bethelband om dagelijks een kort filmpje met Bijbellezing, meditatie, gebed en een lied  op YouTube te plaatsen. U vindt de link in de Scipio app. Een mooie manier om als gemeente bij elkaar betrokken te blijven en samen toe te leven naar het paasfeest. We overleggen met de kindernevendienst commissie over mogelijkheden om ook speciaal aan de kinderen aandacht te besteden.

Het zal duidelijk zijn dat het pastoraat er in deze tijd anders uit komt te zien. Het bezoeken wordt afgeraden. Gelukkig is het mogelijk om per telefoon onderling contact te houden. Doet u dit zoveel mogelijk! Wanneer er speciale noden of behoefte zijn in de gemeente, bijvoorbeeld wanneer u zelf geen boodschappen kunt doen, willen we elkaar daar zoveel als mogelijk is in steunen. In eerste instantie kan een beroep gedaan worden op leden van de kring waartoe u behoort. Hebt u geen kring, dan kunt u zich met vragen om ondersteuning, zowel pastoraal als diaconaal, wenden tot ouderling Henk Baks of diaken Alex Moolhuizen.

De catechisaties en andere bijeenkomsten binnen de gemeente zullen voorlopig tot 6 april niet doorgaan.

In Christus verbonden wensen wij u allen Gods zegen toe.

Namens de kerkenraad

Bert Moolhuizen
____________________________________________
13 maart
Naar aanleiding van de mededeling die wij gisteren deden over het afgelasten van de kerkdiensten voor de komende zondagen ontvingen wij veel reacties. Gelukkig begrijpt iedereen dat de kerkenraad niet anders kon dan besluiten de diensten niet te laten doorgaan. Als kerkenraad zoeken we naar wegen om onze gemeenschap binnen vorm te geven zonder dat we elkaar ’s zondags in de kerk kunnen ontmoeten.

Gelukkig biedt de moderne (internet) techniek hiervoor veel mogelijkheden. Inmiddels is bekend geworden dat de EO de komende zondagen telkens ’s morgens om 09.20 uur op NPO 2 een televisie kerkdienst uitzendt. Binnen onze classis is gisteravond afgesproken dat we als classiskerken samenwerken door kerkdiensten via Youtube uit te zenden. Dit is technisch minder kwetsbaar dan diensten via de kerkomroep. Komende zondag zal een kerkdienst vanuit de Centrumkerk in Hoogeveen uitgezonden worden, voorganger is ds. Wouter Moolhuizen. Via onze kerkomroep pagina ontvangt u informatie hoe u deze dienst kunt meemaken.

Inmiddels worden er ook initiatieven genomen om in de komende tijd dagelijks via Scipio en Youtube met elkaar in verbinding te blijven. Zodra hierover meer concreet te melden is wordt u nader geïnformeerd.

Er zijn al veel ideeën en suggesties binnengekomen. Voel u vrij om zelf ook mee te denken en suggesties te doen. Dit kan per mail aan de voorzitter van de kerkenraad (bert@moolhuizen.nu) of onze predikant (hj.vazquez@hotmail.com).  U ontvangt geen inhoudelijke reactie, uw bericht wordt meegenomen in de besprekingen van het ‘crisisteam’ dat in de  komende tijd vanuit de kerkenraad actief zal zijn om de ontwikkelingen te volgen en hierop zo goed mogelijk in te spelen. Kerkenraads- en gemeenteleden zullen zo nodig en mogelijk worden ingeschakeld bij de uitvoering van initiatieven.

Houdt u de Scipio app in de gaten om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

In Christus verbonden wensen wij u allen Gods zegen toe.

Namens de kerkenraad

Bert Moolhuizen

____________________________________________
12 maart
Vanmiddag, 12 maart 2020  heeft de kerkenraad vergaderd naar aanleiding van de laatste adviezen van de overheid met betrekking tot de verspreiding van het corona virus.

Omdat de overheid samenkomsten met meer dan 100 deelnemers tot 31 maart 2020 verbiedt heeft de kerkenraad besloten de kerkdiensten van de komende 3 zondagen niet te laten doorgaan.

De komende zondag proberen we via de kerkomroep een kerkdienst uit te zenden. Of dit lukt is de vraag. De verwachting is dat er veel kerkdiensten niet door zullen gaan en velen gebruik zullen maken van de digitale mogelijkheden van kerkomroep. Dit zal waarschijnlijk tot capaciteitsproblemen van de internet servers leiden en het risico bestaat dat u thuis geen uitzending zult kunnen volgen. We zien geen mogelijkheid om op korte termijn, vóór komende zondag goede alternatieven te ontwikkelen.

We zullen de komende tijd de ontwikkelingen goed volgen en zullen zoeken naar mogelijk alternatieve invulling van de diensten via internet. We informeren u hierover zodra er meer bekend is. Houdt u vooral de Scipio app en/of uw mail inde gaten.

De catechisaties, club- en andere bijeenkomsten zullen vooralsnog gewoon doorgaan. Wel vragen we hen die verkouden zijn of andere griep verschijnselen hebben om thuis te blijven.

De kerkenraad realiseert zich dat dit ingrijpende besluiten zijn, die we liever niet zouden nemen. We hebben vanmiddag de Here gebeden om een oplossing voor deze crisis. We hopen elkaar snel weer in de kerk te kunnen ontmoeten rondom Gods woord. Laten we in de tijd die komt elkaar niet uit het oog verliezen en de onderlinge band als broeders en zusters blijven onderhouden. Gods zegen en nabijheid toegewenst in deze moeilijke tijd.

Namens de kerkenraad

Bert Moolhuizen
Terug naar overzicht
Over ons

De Bethel is een gemeenschap van mensen. Het geloof in God bindt ons samen. Hoe verschillend we ook zijn, we zijn één door Jezus Christus onze Heer.

De Bethel is ook een gebouw waar wij samen komen. We zijn alle dagen van de week gemeente van Jezus Christus, maar dat wordt vooral zichtbaar op de zondag als we samenkomen. Ook u bent van harte welkom! Elke zondag zijn er diensten om 10.00 uur en 18.30 uur. In verband met Corona is er op dit moment alleen om 10.00 uur een dienst.

Volg ons

CGK Emmen - de Bethel
Sterrenkamp 14
7811 HB Emmen
0591-619100
> Routebeschrijving